Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους 2015-2016  τα ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν είναι:


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α, Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου καθορίζονται με την με αρ. πρωτ.

115475/Γ2/21-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2121/Β)


Για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ.

141276/Γ2/8-9-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2409/Β).


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α και Β τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)


Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον

ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α)


Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ.

137430/Γ2/2-9-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2406/Β)


Για το μάθημα επιλογής της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ισχύει η με αρ. πρωτ.

95147/Δ2/16-6-2015

εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Print Friendly, PDF & Email