Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις υπόλοιπες διαδικασίες που περιμέναμε, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

Η μεγάλη αλλαγή όπως φαίνεται από τη εγκύκλιο είναι ότι για τον υπολογισμό των μορίων δεν υπολογίζεται καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα.

Αναλυτικά:

1. Ο υπολογισμο?ς του συνολικου? αριθμου? μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου για εισαγωγη? στις Σχολε?ς, τα Τμη?ματα και τις Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των που ει?ναι ενταγμε?να σε Επιστημονικα? Πεδι?α συ?μφωνα με την υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη? απο?φαση (ΦΕΚ 995Β ?/2015), γι?νεται ως εξη?ς:

Το α?θροισμα των γραπτω?ν βαθμω?ν στην εικοσα?βαθμη κλι?μακα με προσε?γγιση δεκα?του των τεσσα?ρων πανελλαδικα? εξεταζομε?νων μαθημα?των, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, ο?πως ορι?στηκαν στο α?ρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ?/2015), πολλαπλασια?ζεται επι? δυ?ο (2).

Στη συνε?χεια, στο γινο?μενο αυτο? προστι?θενται τα γινο?μενα των γραπτω?ν βαθμω?ν των δυ?ο μαθημα?των με τους αντι?στοιχους συντελεστε?ς βαρυ?τητας, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, ο?πως καθορι?στηκαν στο α?ρ. 2 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015).

Το τελικο? α?θροισμα πολλαπλασια?ζεται με το εκατο? (100).

Σε περι?πτωση που ο υποψη?φιος εξεταστει? πανελλαδικα? και σε ε?να πε?μπτο (5ο) μα?θημα προκειμε?νου να ε?χει προ?σβαση σε δευ?τερο Επιστημονικο? Πεδι?ο, το?τε ο υπολογισμο?ς των μορι?ων του για κα?θε ε?να απο? τα δυ?ο Επιστημονικα? Πεδι?α που ε?χει δικαι?ωμα να δηλω?σει προτι?μηση γι?νεται με βα?ση τα αντι?στοιχα τε?σσερα πανελλαδικα? εξεταζο?μενα μαθη?ματα ο?πως αυτα? προβλε?πονται στην παρ. 3 του α?ρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ?/2015).

2. Προκειμε?νου για Σχολε?ς η? Τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση ειδικου? μαθη?ματος η? πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν ο υπολογισμο?ς του συνολικου? αριθμου? μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου γι?νεται ως εξη?ς:

Στο συ?νολο μορι?ων της προηγου?μενης παραγρα?φου προστι?θενται τα μο?ρια που προκυ?πτουν απο? τον πολλαπλασιασμο? με το εκατο? (100) του γινομε?νου του βαθμου? του υποψηφι?ου στο απαιτου?μενο ειδικο? μα?θημα η? στις πρακτικε?ς δοκιμασι?ες με τον αντι?στοιχο συντελεστη? κατα? περι?πτωση. Κατα? την εφαρμογη? της παρου?σας δια?ταξης:

? Βαθμο?ς ειδικου? μαθη?ματος ει?ναι ο γραπτο?ς βαθμο?ς που σημει?ωσε στην απαιτου?μενη εξε?ταση ο υποψη?φιος μετα? την αναγωγη? του στην εικοσα?βαθμη κλι?μακα με προσε?γγιση δεκα?του. Για τις περιπτω?σεις που εξετα?ζονται δυ?ο ειδικα? μαθη?ματα ει?ναι ο με?σος ο?ρος των βαθμω?ν των δυ?ο ειδικω?ν μαθημα?των. Ο με?σος ο?ρος υπολογι?ζεται μετα? την αναγωγη? των βαθμω?ν των δυ?ο μαθημα?των στην εικοσα?βαθμη κλι?μακα και εκφρα?ζεται με προσε?γγιση εκατοστου?.

Στην περι?πτωση που υποψη?φιος ε?χει εξετασθει? σε περισσο?τερες απο? μι?α ξε?νες γλω?σσες, το?τε ως βαθμο?ς στο μα?θημα της ξε?νης γλω?σσας, για τα τμη?ματα που απαιτου?ν εξε?ταση σε μι?α απο? τις ξε?νες γλω?σσες απο? αυτε?ς που εξετα?στηκε, λαμβα?νεται υπο?ψη ο μεγαλυ?τερος βαθμο?ς απο? αυτου?ς που πε?τυχε στις ξε?νες αυτε?ς γλω?σσες.

ii Βαθμο?ς πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν ει?ναι ο με?σος ο?ρος των βαθμω?ν που αντιστοιχου?ν στις τρεις δοκιμασι?ες αγωνι?σματα που διαγωνι?στηκε ο υποψη?φιος και ο οποι?ος εκφρα?ζεται με προσε?γγιση εκατοστου?.

Για τον υπολογισμο? του βαθμου? με προσε?γγιση δεκα?του, στις περιπτω?σεις που κατα? τον υπολογισμο? προκυ?πτουν περισσο?τερα του ενο?ς δεκαδικα? ψηφι?α το?τε, αν το δευ?τερο δεκαδικο? ψηφι?ο ει?ναι ι?σο η? μεγαλυ?τερο του πε?ντε (5), το πρω?το δεκαδικο? ψηφι?ο προσαυξα?νεται στο αμε?σως επο?μενο παραλειπομε?νων των λοιπω?ν και αν ει?ναι μικρο?τερο του πε?ντε (5) παραλει?πονται ο?λα τα υπο?λοιπα πε?ραν του πρω?του δεκαδικα? ψηφι?α.

Για τον υπολογισμο? του βαθμου? με προσε?γγιση εκατοστου?, στις περιπτω?σεις που κατα? τον υπολογισμο? προκυ?πτουν περισσο?τερα των δυ?ο δεκαδικα? ψηφι?α το?τε, αν το τρι?το δεκαδικο? ψηφι?ο ει?ναι ι?σο η? μεγαλυ?τερο του πε?ντε (5), το δευ?τερο δεκαδικο? ψηφι?ο προσαυξα?νεται στο αμε?σως επο?μενο παραλειπομε?νων των λοιπω?ν και αν ει?ναι μικρο?τερο του πε?ντε (5) παραλει?πονται ο?λα τα υπο?λοιπα πε?ραν του δευ?τερου δεκαδικα? ψηφι?α.

3. Αν ο υποψη?φιος δεν πα?ρει με?ρος στην εξε?ταση μαθη?ματος Ομα?δας Προσανατολισμου? η? γενικη?ς παιδει?ας που επε?λεξε να εξετασθει? πανελλαδικα?, το?τε θεωρει?ται ο?τι εξετα?σθηκε στο συγκεκριμε?νο μα?θημα και πη?ρε γραπτο? βαθμο? μηδε?ν (0). Για να λα?βει με?ρος στη διαδικασι?α επιλογη?ς για εισαγωγη? στις Σχολε?ς και τα Τμη?ματα του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015) θα πρε?πει να συμμετα?σχει στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις σε ε?να τουλα?χιστον μα?θημα της Ομα?δας Προσανατολισμου? που ε?χει επιλε?ξει και το οποι?ο ανη?κει στα τε?σσερα εξεταζο?μενα μαθη?ματα του Επιστημονικου? Πεδι?ου που δηλω?νει…

[Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ ]

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
11/10/2019 – Εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020... Ρυθμίσεις για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 στο ν/σ του Υπουργείου ...
11/10/2019 – Κατάργηση της διάταξης για τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (πράσινες Σχολές) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019-20... Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης... Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ...
3/10/2019 – Βαθμολογίες Υποψηφίων που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν ήδη ανακοινωθε...
30/9/2019 – Παράταση στην υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με ποσοστό ... Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την ει...