Η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα διεξαχθούν από 15 Ιουνίου  μέχρι και 29 Ιουνίου 2016,  στο  στάδιο  του  Πανηπειρωτικού  Εθνικού  Αθλητικού  Κέντρου  Ιωαννίνων  (Π.Ε.Α.Κ.Ι.  ,  5ο χλμ. Ε. Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών ,  τηλ. 2651094600)  και  στο  κολυμβητήριο του  Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων (Ε.Α.Ν.Κ.Ι.  ,  8ης  Μεραρχίας  24 ,  τηλ. 2651035603),  σύμφωνα  με  το  παρακάτω  πρόγραμμα :

Ημερομηνία Ώρα Τόπος Αγωνίσματα Υποψήφιοι
Τετάρτη

15-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Σφαιροβολία

και Μήκος

(αγόρια  &  κορίτσια)

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Α έως και Κ

Πέμπτη

16-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Δρόμος

400 μ. αγόρια

200 μ. κορίτσια

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Α έως και Κ

Παρασκευή

17-06-2016

09:30 π.μ. Κολυμβητήριο Ε.Α.Ν.Κ.Ι. Κολύμβηση

50 μ. ελεύθερο

(αγόρια  &  κορίτσια)

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Α έως και Κ

Τρίτη

21-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Όλα τα αγωνίσματα στίβου

(αγόρια και κορίτσια)

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω προβλημάτων υγείας.
Τετάρτη

22-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Όλα τα αγωνίσματα στίβου

(αγόρια και κορίτσια)

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω προβλημάτων υγείας.
Πέμπτη

23-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι.             Δρόμος

400 μ. αγόρια

200 μ. κορίτσια

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Λ έως και Ω

Παρασκευή

24-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Σφαιροβολία

και Μήκος

(αγόρια  &  κορίτσια)

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Λ έως και Ω

Δευτέρα

27-06-2016

09:30 π.μ. Κολυμβητήριο Ε.Α.Ν.Κ.Ι. Κολύμβηση

50 μ. ελεύθερο

(αγόρια  &  κορίτσια)

Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου

από Λ έως και Ω

Τρίτη

28-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Όλα τα αγωνίσματα Στίβος – Κολύμβηση

(αγόρια και κορίτσια)

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω προβλημάτων υγείας.
Τετάρτη

29-06-2016

07:00  π.μ. Στάδιο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Έκδοση  αποτελεσμάτων

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με :

  • δύο (2) φωτογραφίες  ταυτότητας  (πρόσφατες  και  όμοιες).
  • ακτινογραφία θώρακα (πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου με σφραγίδα υπογραφή ιατρού  και  ιατρική  γνωμάτευση), καρδιογράφημα  (με  ιατρική  γνωμάτευση)  και  βεβαίωση  οπτικής  οξύτητας  (με  ιατρική  γνωμάτευση).  Οι  βεβαιώσεις αυτές  πρέπει  να  είναι  πρόσφατες  και  να έχουν εκδοθεί  από  νοσηλευτικό  ίδρυμα  του  Δημοσίου  ή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  ιατρό  του δημοσίου  ή  από ιδιώτη ιατρό. (Οι ιατρικές  εξετάσεις  ισχύουν  για  έξι  (6)  μήνες  από  την  ημερομηνία  έκδοσής  τους).
  • το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή  την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται  ο  κωδικός  αριθμός  του υποψηφίου.
  • Δελτίο Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή   Διαβατήριο  ή  άλλο  αποδεικτικό  της  ταυτότητας  έγγραφο.
  • Παράλληλα με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στην επιτροπή, οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση στην οποία δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν [σφαιροβολία , άλμα σε μήκος , δρόμος (400 μ. αγόρια ? 200 μ. κορίτσια) , κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο)] και εφοδιάζονται με το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δήλωση  αυτή δεν μπορεί  να  τροποποιηθεί  κατά  την  διάρκεια  εξέτασης  των  αγωνισμάτων.
  • Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν και σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 16 μέχρι και 27 Ιουνίου 2016, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητήσουν από την Eπιτροπή διαφορετική ημέρα εξέτασης από αυτή του ειδικού μαθήματος.

Όσοι υποψήφιοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες. Οι  υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές   δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.  Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής

Πανταζής Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email