Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση -συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 Υ.Α. με θέμα: ?Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (Β΄ 1670)?».

Δείτε την απόφαση εδώ

Print Friendly, PDF & Email