Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2871/09-09-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 141417/Δ2/02-09-2016 Υ.Α. με θέμα: «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».

Δείτε το ΦΕΚ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email