Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ?αριθμ. 29/2016 απόφασή της και σύμφωνα με:
1) το Ν.3852/10
2)Την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04-8-2016 (ΦΕΚ 2646 Β /25-8-2016) η οποία τροποποιεί την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-08(ΦΕΚ 1003/30-5-08 τ. Β ) Περί λειτουργίας κυλικείων Δημόσιων Σχολείων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό για την εκμίσθωση κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής.
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια. δ) τη μονογονεική ιδιότητα
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Δείτε αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού εδώ

Print Friendly, PDF & Email