Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19?20 που ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές θέσεις:

  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας,
  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λευκάδας

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα 14?11?2016.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συνοδεύεται από:

α) βεβαίωση υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του και η συνολική εκπαιδευτική και διδακτική του υπηρεσία,

β) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και

γ) φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10?08?2012 Υ.Α.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά το αργότερο έως την Τετάρτη 16?11?2016, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η απόσπαση λήγει την 31?08?2017 εκτός, αν με νεότερη Υ.Α. προκύψει διαδικασία στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., οπότε η απόσπαση λήγει με την ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για τις θέσεις αυτές.
Στην αίτησή τους να προσδιορίζεται με σαφήνεια η σειρά προτίμησης.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Ιονίων Νήσων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...