Σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων (ΠΕ02) και οι φιλόλογοι που υπηρετούν σε Γυμνάσια μπορούν από την «αρχική σελίδα» της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/index.php/el/) να έχουν πρόσβαση σε ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία) Γυμνασίου, σύμφωνα με το ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ Α ? 211/11-11-2016) “Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου”.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση των φιλολόγων των σχολείων τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΠΑΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email