Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος (σχετ. α) για την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου γενικότερα, αλλά και την αξιολόγηση στο μάθημα των ξένων γλωσσών ειδικότερα (άρθρο 17), καθώς και της θεσμοθέτησης του νέου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες, το ΕΠΣ-ΞΓ (σχετ. β), σας αποστέλλω οδηγίες  για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οδηγιών αξιολόγησης αλλά και του νέου τρόπου γραπτής εξέτασης των μαθητών/μαθητριών.

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο το Π.Δ. όσο και το ΕΠΣ-ΞΓ παραπέμπουν στην αξιολόγηση δύο μεταβλητών στο μάθημα της ξένης γλώσσας: αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας και της επίδοσης των μαθητών/τριών με βάση τα δρώμενα στο μάθημα.

Α/. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, όπως σαφέστατα ορίζεται από το άρθρο 3 του σχετικού α), δεν στηρίζεται μόνο στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαίες ή ολιγόλεπτες).  Αντίθετα πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη από τον/την εκπαιδευτικό δεδομένα όπως:

 1. η συνολική συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας στη μαθησιακή διδασκαλία (συνεργατικότητα, κινητοποίηση, ενδιαφέρον, επιμέλεια, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα κ.α.)
 2. οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που εκτελεί ο μαθητής/η μαθήτρια στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη ή στο σπίτι,
 3. οι συνθετικές δημιουργικές αλλά και διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που εκτελούνται στο πλαίσιο του μαθήματος,
 4. οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
 5. οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Ειδικότερα, η επίδοση των μαθητών/τριών στην ξένη γλώσσα αξιολογείται με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη και σε κατ? οίκον εργασίες και οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των παρακάτω επικοινωνιακών ικανοτήτων:

 • Κατανόησης γραπτού λόγου
 • Γλωσσικής επίγνωσης (λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας)
 • Κατανόησης προφορικού λόγου
 • Παραγωγής γραπτού λόγου (και γραπτής διαμεσολάβησης από το επίπεδο Β1)

Επίσης αξιολογείται η επίδοση στην:

 • Παραγωγή προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, διαλόγους συζητήσεις σε θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι επιχειρείται η αλλαγή της εικόνας ενός εξετασιοκεντρικού σχολείου και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης και της ενεργούς εμπλοκής των μαθητών/τριών σε αυτή. 

Β/. Αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας

Με το ΕΠΣ-ΞΓ προσδιορίζεται για πρώτη φορά το αναμενόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας των   μαθητών/τριών στη Γαλλική γλώσσα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (Α? Γυμνασίου > Α1, Β΄ Γυμνασίου > Α1, Γ? Γυμνασίου > Α1+)

Η γλωσσική επάρκεια των μαθητών/τριών μπορεί αξιολογηθεί ανά τετράμηνο με γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτα τεστ και ωριαία διαγωνίσματα).

 1. Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

 1. δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) για κάθε τετράμηνο,
 2. διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
 3. τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.
 1. Ωριαία γραπτή δοκιμασία

Για το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας προβλέπεται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο είναι δυνατό να επιλέξετε, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας (σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα), την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να είναι:

α) προειδοποιημένη, αν έπεται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτει ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες,

β) μη προειδοποιημένη, αν καλύπτει την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας κάθε τετράμηνο (με ωριαίο διαγώνισμα και ολιγόλεπτα τεστ) ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016) ενώ οι οδηγίες και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. αφορούν την περίπτωση των ανακεφαλαιωτικών γραπτών εξετάσεων.

Από την παρ. 1 του άρθρου 17 προκύπτει ότι τόσο τα ολιγόλεπτα τεστ όσο και οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίας μπορεί να περιλαμβάνουν δοκιμασίες για τον έλεγχο των επικοινωνιακών ικανοτήτων: κατανόησης γραπτού λόγου γλωσσικής επίγνωσης (λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας), κατανόησης προφορικού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

Κατά την εκπόνηση των δοκιμασιών και κυρίως όσον αφορά την επιλογή των κειμένων που θα αξιοποιήσετε, το πλήθος των ερωτημάτων (items) ανά δοκιμασία/ερώτημα, καθώς και την κατανομή της βαθμολογίας ανά δοκιμασία/ερώτημα είναι χρήσιμο να λάβετε υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών σας, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε τμήματος.

Ωστόσο, για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να υπάρχει συνάφεια με τους στόχους του μαθήματος μας όπως ορίζονται στο ΕΠΣ-ΞΛ και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους/τις μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με την τυπολογία των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, συνιστάται να ακολουθηθούν:

 1. οι προδιαγραφές της παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. και
 2. οι οδηγίες που έχουν εκπονηθεί από την Επιστημονική ομάδα και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ για τις ξένες γλώσσες (http://195.134.73.193/xenesglossesedu) 

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων προτείνω τα εξής:

 1. Επειδή όμως η ωριαία γραπτή εξέταση διαρκεί 40-45 λεπτά, ενώ οι δοκιμασίες με βάση τις προδιαγραφές της παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. απαιτούν δίωρη εξέταση μπορείτε να διαμορφώσετε την ωριαία γραπτή εξέταση ως προς το πλήθος των ερωτημάτων, τον αριθμό των δοκιμασιών ανά ικανότητα, καθώς και την έκταση των κειμένων με βάση τους χρονικούς περιορισμούς αλλά και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών σας. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες των τμημάτων σας και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών μπορείτε να διαμορφώσετε και την κατανομή της βαθμολογίας ανά δοκιμασία.
 2. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τα ολιγόλεπτα τεστ για να ελέγξετε τις επικοινωνιακές ικανότητες που δεν εξετάστηκαν με το ωριαίο διαγώνισμα. Για παράδειγμα, εάν στο ωριαίο διαγώνισμα έχουν ελεγχθεί ικανότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου θα μπορούσαν να διεξαχθούν δύο ολιγόλεπτα τεστ, ένα για τον έλεγχο λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας και ένα για τον έλεγχο κατανόησης προφορικού λόγου.

Συνημμένα σας αποστέλλω δείγματα δοκιμασιών που συνδέονται με τις ενότητες των σχολικών εγχειριδίων. Στα συγκεκριμένα δείγματα ακολουθώ την κατανομή της βαθμολογίας που προτείνεται στην παρ.3 του άρθρου 17 του Π.Δ. Θα υπάρξουν αναλυτικότερες προδιαγραφές σε δεύτερη φάση.

 Δείγματα δοκιμασιών για όλες τις γλώσσες μπορείτε επίσης να βρείτε και στην ιστοσελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html.    

Η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

Νάτση Χάιδω

Print Friendly, PDF & Email