Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι οδηγίες και προδιαγραφές (κατανομή βαθμολογίας, αριθμός δοκιμασιών, αριθμός ερωτημάτων, αδίδακτα κείμενα κ.ά.) που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 126/2016 (ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016) αφορούν στην περίπτωση των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων στις ξένες γλώσσες.

Ωστόσο, ο τύπος αυτός του διαγωνίσματος ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στη διάρκεια του τετραμήνου (ωριαία ? ολιγόλεπτα διαγωνίσματα).

Επειδή, όμως, ο έλεγχος των παραπάνω ικανοτήτων απαιτεί χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτή της μίας διδακτικής ώρας, η κατανομή των δοκιμασιών και το επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής που αυτές ελέγχουν κάθε φορά εναπόκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των παραπάνω διαγωνισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κείμενα αντίστοιχου γλωσσικού επιπέδου, κειμενικού είδους και ύφους, καθώς και θεματικής με αυτά που έχουν διδαχτεί, όχι όμως τα ίδια.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τάξεων με μαθητές/τριες που δεν είχαν διδαχτεί τη γλώσσα τα προηγούμενα χρόνια, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιήσουν γραπτά ή προφορικά κείμενα από το σχολικό εγχειρίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα προς εξέταση ερωτήματα θα είναι διαφορετικού περιεχομένου ή διαφορετικής μορφής από εκείνα που έχουν επεξεργαστεί στην τάξη.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προβλέπεται να εκπονηθούν δειγματικά διαγωνίσματα. Προς το παρόν, συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν δείγματα που έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html και να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ? Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας).

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα διαγωνίσματα του τετραμήνου δεν αποτελούν τον μόνο τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων των μαθητών/τριών και ότι είναι σκόπιμο να αξιολογείται και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, o έλεγχος της οποίας ωστόσο δεν προβλέπεται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαγωνισμάτων.

Για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, βλ. Οδηγό του Εκπαιδευτικού, Κεφ. 7 «Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας» (www.iep.edu.gr ? ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ? Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών).

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
9/10/2019 – Νέες Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης στο μάθημα Φυσική Ο.Π. της Γ΄ Λυκείου για το 2019-2020... Οι νέες οδηγίες για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού ...
9/10/2019 – Νέες Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης στο μάθημα Χημεία Ο.Π. της Γ΄ Λυκείου για το 2019-2020... Οι νέες οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικ...
8/10/2019 – Ιστορία Γυμνασίου 2019-2020. Συμπληρωματικές οδηγίες και φάκελοι υλικού.... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ) το Υπουργείο δημοσίευσε συμπληρωματικές οδηγίες για τη...
24/9/2019 – Διόρθωση στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου... Σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, στην υποπαράγραφο «Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώμ...