Συχνές Ερωτήσεις για την κατάρτιση των σχεδίων και την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα & Ταυτότητα» σε ό,τι αφορά την επιλογή θεματικών ενοτήτων:

Ερώτηση: Θεματικές Ενότητες που απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την εγκύκλιο, μπορούν να επιλεγούν για την ανάπτυξη δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Όχι. Η επιλογή θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες γίνεται αυστηρά από τις αντίστοιχες προτεινόμενες θεματικές ενότητες σε κάθε άξονα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Επομένως δεν κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλη η ανάπτυξη αυτών θεματικών για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ερώτηση: Στο πλαίσιο της ΘΕ μπορούν να αναπτυχθούν και θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε άλλα θέματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, εκτός αυτών που προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο;

Απάντηση: Όχι. Οι θεματικές ενότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ΘΕ «Σώμα & Ταυτότητα» είναι αυτές που αναφέρονται στην εγκύκλιο και εμπίπτουν στους Θεματικούς Άξονες: (α) Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, (β) Πρόληψη του Εθισμού και των Εξαρτήσεων και (γ) Έμφυλες Ταυτότητες. Επομένως δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν άλλες θεματικές ενότητες.

Συχνές Ερωτήσεις για την κατάρτιση των σχεδίων και την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα & Ταυτότητα» σε ό,τι αφορά την επιλογή δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες:

Ερώτηση: Μπορεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αντιστοιχεί σε θεματικές ενότητες που προτείνονται για γονείς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να χρησιμοποιηθεί για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Η επιλογή προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες, θα πρέπει να αντιστοιχεί αυστηρά στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες και όχι σε αυτές που προτείνονται για γονείς και εκπαιδευτικούς (ενήλικες).

Ερώτηση: Ποια προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να αξιοποιηθούν για μαθητές και μαθήτριες, στο πλαίσιο της ΘΕ;

Απάντηση: Οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό:

(α) από τον αντίστοιχο Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ και σύμφωνα πάντα με τις επισημάνσεις που δίνονται (ως προς το πρόσωπο που προτείνεται για την υλοποίησή του, την τάξη στην οποία απευθύνεται κλπ),

(β) που βασίζονται Οδηγούς που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς και περιέχονται στον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού, αφού προηγούμενως διαμορφωθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

(γ) για τα οποία έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση/χρήση του στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας,

(δ) τα οποία έχουν παραχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων ή/και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (με συναφές περιεχόμενο) που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο, κατά το τρέχον σχολικό έτος ή σε προηγούμενα σχολικά έτη.

Ερώτηση: Μπορούν να εφαρμοστούν δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό που δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις;

Απάντηση: Ναι, εφόσον ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με την έγκριση υλοποίησης προγράμματος ή χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο και υπάρξει σχετική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ.

Ερώτηση: Τι ισχύει για την παρακολούθηση ταινίας ή άλλου θεάματος από μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Ισχύουν τα προβλεπόμενα από την με αρ. πρωτ. Φ1/175673/Δ2/20-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων παιδαγωγικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση οι ταινίες και το οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγονται για προβολή από το σχολείο θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, να αντιστοιχεί από πλευράς περιεχομένου στη θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την κάθε τάξη και να πλαισιώνεται παιδαγωγικά με κατάλληλες για τους μαθητές και τις μαθήτριες δραστηριότητες.

Ερώτηση: Δραστηριότητες, ταινίες κλπ που προτείνονται στους Οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Οι Οδηγοί για τους Εκπαιδευτικούς, προτείνονται από το ΙΕΠ για χρήση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες, ταινίες κλπ, που περιλαμβάνονται σε αυτούς θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα και αναλόγως να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

Συχνές Ερωτήσεις για την κατάρτιση των σχεδίων και την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα & Ταυτότητα» σε ό,τι αφορά την πρόσκληση εκπροσώπων Φορέων στο σχολείο για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες.

Ερώτηση: Ποιοι μπορούν να προσκληθούν στο σχολείο για την υλοποίηση δράσεων για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Οι σχολικές μονάδες μπορούν να προσκαλέσουν:

(α) Φορείς που προτείνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ.

(β) Σχολικούς Συμβούλους ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικούς, με σχετική εξειδίκευση, της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

(γ) Φορείς για τους οποίους έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εκπαιδευτικού προγράμματος που εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας (υλοποίηση αυστηρά του προγράμματος για το οποίο έχει δοθεί έγκριση).

Ερώτηση: Μπορούν να προσκληθούν Φορείς ή φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες;

Απάντηση: Στη περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να προσκαλέσει Φορέα ή/και φυσικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία (δηλαδή, υποβολή αιτήματος των ενδιαφερόμενων προς το ΥΠΠΕΘ, γνωμοδότηση του ΙΕΠ ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα της προτεινόμενης δράσης και χορήγηση έγκρισης του αιτήματος από το ΥΠΠΕΘ).

Ερώτηση: Μπορούν προσκεκλημένοι Φορείς, των οποίων πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, να υλοποιήσουν άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή βιωματική δράση;

Απάντηση: Στις περιπτώσεις που προσκαλούνται Φορείς, των οποίων πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό υλικό ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ (εφόσον περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φορέων ή έχουν λάβει σχετική έγκριση), μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε ενημερωτικές δράσεις στο σχολείο, διάρκειας έως δυο διδακτικών ωρών ανά τμήμα. Εξαιρούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικοί της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιωματικές δράσεις κλπ.

Ερώτηση: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το σχολείο γίνεται αποδέκτης αιτημάτων Φορέων για συμμετοχή στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Το σχολείο απευθύνει πρόσκληση σε Φορείς με δική του πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων από Φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας. Για να είναι εφικτό να συμμετέχουν άλλοι Φορείς ή φυσικά πρόσωπα, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία.

Ερώτηση: Στο πλαίσιο της ΘΕ μπορούν να προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός της σχολικής μονάδας;

Απάντηση: Τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη, εκτός σχολικής μονάδας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο ανάπτυξης των θεματικών ενοτήτων της ΘΕ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η πρόσκληση όλων των τοπικών Φορέων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ;

Απάντηση: Ο Κατάλογος Φορέων του ΙΕΠ, περιλαμβάνει ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ για συνεργασία Φορείς, σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, το σχολείο επιλέγει εάν θα προσκαλέσει κάποιον Φορέα και ποιόν. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις της ΘΕ υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τις σχολικές μονάδες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους.

Συχνές Ερωτήσεις για την κατάρτιση των σχεδίων και την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα & Ταυτότητα» όσον αφορά στην υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης της Θ.Ε.

Ερώτηση: Τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλουν τα σχολεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ;

Απάντηση: Τα τελικά σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να είναι πλήρη ως προς τα στοιχεία που ζητείται να αναφέρουν (όπως διάρκεια, τίτλος προγράμματος/ υλικού, συνεργαζόμενος φορέας που θα κληθεί στο σχολείο κλπ).

Ερώτηση: Τα σχέδια υλοποίησης της ΘΕ θα πρέπει να υποβάλλονται και εντύπως στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, καθώς και στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης;

Απάντηση: Όχι. Η υποβολή των σχεδίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ.

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η υλοποίηση της ΘΕ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;

Απάντηση: Η υλοποίηση για τις ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι προαιρετική.

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας δεν συνεπάγεται τροποποίηση των υποχρεώσεων φοίτησης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών του σχολείου. Στις περιπτώσεις που μαθητής ή μαθήτρια απουσιάσει για οιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και των μαθητριών. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους, κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι υποχρεωτική.

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη δράσεων για γονείς και εκπαιδευτικούς; Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις για γονείς;

Απάντηση: Οι δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της ΘΕ και εκτός του σχολικού ωραρίου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτές είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.

Ερώτηση: Απαιτείται η συναίνεση των γονέων/ κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Όχι. Οι δράσεις είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αποτελούν σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προέκταση του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου. Επομένως, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο της ΘΕ πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του σχολείου, η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και των Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης

Ερώτηση: Πώς μπορούν να συμβάλουν οι Υπεύθυνοι ΣΔ, ΣΣΝ και οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης κατά τον σχεδιασμό της ΘΕ;

Απάντηση: Ο ρόλος των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων καθώς και των Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, κατά το στάδιο διαμόρφωσης των σχεδίων δράσης των σχολείων. Συνεργάζονται με τα σχολεία και δρουν συμβουλευτικά για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου υλοποίησης της ΘΕ. Υποστηρίζουν το σχολείο σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου και την παιδαγωγική καταλληλότητα των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, που προτείνονται να αξιοποιηθούν από τα σχολεία.

Κατά το στάδιο της υλοποίησης της ΘΕ, μπορούν επίσης, εφόσον κληθούν από τα σχολεία να συμμετέχουν σε σχετικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε στον κόμβο του Ι.Ε.Π. για τη θεματική εβδομάδα. Επιβάλεται να τον επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι σχεδόν καθημερινά αναρτάται νέο υλικό!

Print Friendly, PDF & Email