Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, συμπληρώνουμε, διορθώνουμε και διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στην περ. ββ? παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ? του τρίτου Μέρους της εγκυκλίου μεταθέσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και Κεφ. Δ? της Β/θμιας Εκπαίδευσης προσθέτουμε τις λέξεις «στην ΕΑΕ ?», μετά τη φράση: «Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών» οι οποίες εκ παραδρομής παραλείφτηκαν.

2. Στο Κεφ. Ε? του Τρίτου Μέρους της αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκυκλίου «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17» σχετικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 απαλείφουμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής: «Οι αιτήσεις μετάθεσης / βελτίωσης θέσης θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών».
Ως εκ τούτου και για τις αιτήσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία υποβολής κατά τα διαλαμβανόμενα στο κεφ. Α? του Πρώτου μέρους της εν λόγω εγκυκλίου.

3. Στις διευκρινίσεις για Μ.Σ.Δ. του κεφ. Δ? του Μέρους δεύτερου (σελ. 23) της αριθμ. 26586/Ε2/16-02-2017 εγκυκλίου «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 στο παράδειγμα της περ. γ? αντικαθίσταται η φράση «οι σχολικές μονάδες της Α? περιοχής μετάθεσης» σε «οι σχολικές μονάδες της Γ? περιοχής μετάθεσης».

4.Διευκρινίζουμε ότι στην απαιτούμενη τριετή διδακτική προϋπηρεσία για δυνατότητα μετάθεσης σε ΚΕΔΔΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), προσμετράται για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και υπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ.
Επίσης, στην απαιτούμενη τριετή διδακτική υπηρεσία ή προϋπηρεσία για δομές ΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν.3699/2008, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντίστοιχα, προσμετράται για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε δομές ΕΑΕ πριν το διορισμό των εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση.

5. Εφιστούμε την προσοχή κατά τον έλεγχο των αιτήσεων ως προς την υποχρέωση συμπλήρωσης διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ για τους εκπαιδευτικούς που οργανικά ανήκουν στην Ειδική Αγωγή, προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης.

6. Ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α) Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης και αποστέλλουν δικαιολογητικά/γνωματεύσεις Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), παρακαλούνται να επισυνάπτουν απλή αίτηση αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου και το πρωτόκολλο της αίτησης μετάθεσης.
Επισημαίνουμε ότι αιτήσεις που αφορούν σε μεταθέσεις από σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα (βελτίωση) ή οριστικές τοποθετήσεις δεν αποστέλλονται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ..

β) Ως προς τα δικαιολογητικά, για τα οποία προβλέπεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση, λόγω του όγκου και περιορισμένου χρόνου ελέγχου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο μεταθέσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, καλούνται να τα αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δ/νσεις που ανήκουν οργανικά, σύμφωνα με την παρ. 2.2. του κεφ. Α΄ της εγκυκλίου των μεταθέσεων.
Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν με άλλο τρόπο πλην της ανωτέρω δεν θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

γ) Οι βεβαιώσεις σπουδών τέκνων που κατά την έκδοσή τους αφορούσαν στο χειμερινό και μη τελευταίο εξάμηνο και κατά την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης, το τέκνο σπουδάζει στο τελευταίο, εαρινό εξάμηνο, δεν λαμβάνονται υπόψη στην αντίστοιχη μοριοδότηση.

δ) Η τεθείσα από την εγκύκλιο ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου των αιτήσεων (10-03-2017) αφορά σε όλους τους τύπους μετάθεσης, πλην των βελτιώσεων και των οριστικών τοποθετήσεων.

Δείτε το έγγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...