Από μια πρώτη αρχική προσέγγιση των Σχεδίων Υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας, που κατατέθηκαν από τα σχολεία μας, προκύπτουν κάποιες γενικές επισημάνσεις που αφορούν σε ζητήματα που απαντώνται συχνά :

  • Να αναγράφεται το υλικό στο οποίο θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν
  • Το υλικό πρέπει να είναι κυρίως από τον ΦΕΥ, ή άλλο απολύτως εγκεκριμένο Υλικό. Καλύτερα να αποφεύγονται γενικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, facebook, κλπ
  • Χρειάζεται να αναφέρεται το είδος της παρέμβασης ή/και η μεθοδολογία π.χ. Φύλλα εργασίας, εργαστήριο, προβολή βίντεο, κ.ά. Όπου αναφέρεται γενικά «Συζήτηση» πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο
  • Στις περιπτώσεις που την υλοποίηση αναλαμβάνει Φορέας, πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του/των παραβρισκόμενου-ων εκπαιδευτικού-ων
  • Σε ξενόγλωσσα μαθήματα η παρέμβαση δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε διδασκαλία της σχετικής ορολογίας.

Παρακαλούμε εάν είναι δυνατόν να επέλθουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις

Μανέντη Μαρία

Παναρίτου Κωνσταντίνα

Άιλερς Άννα

Print Friendly, PDF & Email