Στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning για τα έτη 2017 ? 2018», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+», το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Σε εκπαιδευτικούς (8 θέσεις) που υπηρετούν σε σχολεία, αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δηλ. στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενσωματώθηκε σταθερά στο Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης από το 2007 και αποτέλεσε μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δράση συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (KYY) που εδρεύει στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης κάθε χώρας που συμμετέχει στο έργο.

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), σύμφωνα με την από 6/11/2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υπ? αρ. πρωτ. 205041/Δ1/16.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για τα έτη 2015-2020.

Στην Ελληνική ΕΥΥ συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συγκροτούν την Παιδαγωγική Ομάδα, καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ που συγκροτούν την Τεχνική και Διαχειριστική Ομάδα.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά αποκλειστικά στη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας που θα αποτελείται: 8 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία, αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δηλ. στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν και υπηρετούν σε σχολεία, θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται πλήρως στα διδακτικά τους καθήκοντα.

Η ΕΥΥ eTwinning 2017-2019 θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τη δράση αλλά και σε θέματα που συνδέονται με το eTwinning σε συνδυασμό με τις δράσεις που προωθεί το ΥΠΠΕΘ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (δηλαδή την 31/12/2018).

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τα καθήκοντα των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι τα ακόλουθα (ενδεικτικά):

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του ετήσιου activity plan
 • Δημιουργία online μαθημάτων στην e-learning πλατφόρμα της ΕΥΥ και διαδικτυακών σεμιναρίων εξεύρεσης συνεργατών
 • Διενέργεια και αξιολόγηση των online μαθημάτων που θα δημιουργηθούν στην e-learning πλατφόρμα της ΕΥΥ
 • Εγκρίσεις έργων σχολείων
 • Παρακολούθηση, επικύρωση και αξιολόγηση Ελληνικών έργων eTwinning και ετικετών ποιότητας (quality labels)
 • Οργάνωση προδιαγεγραμμένων Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Workshops, PDWs) & Σεμιναρίων Εξεύρεσης Συνεργατών.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση – εκδηλώσεων ? συνεδρίων ? μετακινήσεων
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών συνεδρίων και Εθνικών Βραβείων
 • Συντονισμός και σχεδιασμός εθνικών διαγωνισμών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Αξιολόγηση για τα εθνικά ? ευρωπαϊκά βραβεία eΤwinning
 • Διενέργεια μηνιαίων διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων και συντονισμός των webinars των πρεσβευτών
 • Έλεγχος εγγραφών εκπαιδευτικών στη βάση eΤwinning
 • Έλεγχος, σχολιασμός των καρτών έργου των Ελληνικών έργων eΤwinning
 • Ενημέρωση Ελληνικής ιστοσελίδας eΤwinning – Επιμέλεια κειμένων για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της ΕΥΥ, τελική επιμέλεια κειμένων ? δελτίων τύπων – εγκυκλίων κ.α της ΕΥΥ
 • Συμμετοχή στην ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων της δράσης
 • Επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης και δημιουργία πακέτου υλικού για την προώθηση της δράσης
 • Ενημέρωση ηγεσίας ΥΠΠΕΘ, τεχνική υποστήριξη και οργανωτικά θέματα για τελετή Εθνικού Διαγωνισμού – Αναζήτηση χορηγιών
 • Δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής – Επιμέλεια κειμένων για την ανάδειξη Ελληνικών έργων eΤwinning ως καλές πρακτικές και κειμένων προώθησης της δράσης eTwinning σε ειδικές κατηγορίες σχολείων, ενημερωτικά δελτία κ.α.
 • Αποστολή εγκυκλίων για ενημερωτικές ημερίδες
 • Διάχυση εγκυκλίων-υπουργικών αποφάσεων
 • Συντονισμός ομάδας πρεσβευτών – Επικοινωνία με πρεσβευτές
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΚΥΥ) και συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας που οργανώνει η ΚΥΥ
 • Αξιολόγηση πρεσβευτών-ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων (πρεσβευτών κλπ).
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τις eΤwinning εβδομάδες και την Ημέρα eTwinning και συντονισμός ΕΥΥ για την υλοποίησή τους
 • Προώθηση συνεργασίας της δράσης eΤwinning με άλλες δράσεις σχολικών δραστηριοτήτων των εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δικτύων και δράσεων Συγγραφή δελτίων τύπου της ΕΥΥ
 • Συγγραφή σχετικών παραδοτέων στην Αγγλική Γλώσσα
 • Μετάφραση υλικού από και προς την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό πλάνου μετακινήσεων στο εξωτερικό νικητών βραβείων και μελών ΕΥΥ
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και δράσεις της ΕΥΥ, παρακολούθηση πλάνου ενεργειών των στελεχών του Υπουργείου που συμμετέχουν στην ΕΥΥ
 • Ενέργειες για τη διάχυση της δράσης eTwinning, σε συνεργασία με συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις σχετικών με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συμμετοχή στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.
 • Συνεργασία με τις άλλες εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης (ΕΥΥ) και την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (ΚΥΥ)

Για περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τις λεπτομέρειες, κατεβάστε την πρόσκληση στον υπολογιστή σας

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

15/11/2018 – Το Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη 17η Νοεμβρίου 2018... Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τη μαζικότερη και κρισιμότερη ...
14/11/2018 – Τροποποίηση ανάθεσης παιδαγωγικής ευθύνης στους συντονιστές /τριες εκπαιδευτικού έργου στο 1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ιονίων Ν... Δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σχετικά με την τροποποίηση ανάθεσης παιδαγωγικ...
14/11/2018 – Τροποποίηση στα Μόρια Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης... Στο ΦΕΚ 5065 τ.Β΄-13/11/2018 δημοσιεύτηκε απόφαση σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη σε αξ...
13/11/2018 – Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπα... Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. 10645/ΓΔ4/2018 Υ.Α. (Β΄ 120): « κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσ...