Σε συνέχεια της με αρ. πρ.Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 εγκυκλίου και στο πλαίσιο αποτίμησης της δράσης «Θεματική Εβδομάδα 2016 – 17: Σώμα και Ταυτότητα», η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, παρακαλούμε:

α)τις σχολικές μονάδες (Γυμνάσια) που υλοποίησαν τη δράση,

β) τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και τους Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων που υποστήριξαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης να προβούν, έως την Παρασκευή 30-6-2017, στην ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων σχετικών με την υλοποίηση της δράσης στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Ειδικότερα,στη διεύθυνση www.iep.edu.gr/index.php/el/thematiki-evdomada-category, στο τμήμα«Αποτίμηση Θεματικής Εβδομάδας»(Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου), είναι αναρτημένα δύο ερωτηματολόγια, τα οποία θα συμπληρωθούν αντιστοίχως από τα ως άνω εμπλεκόμενα μέρη:

i) Ερωτηματολόγιο Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης και Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και

ii) Ερωτηματολόγιο Σχολικής Μονάδας

Η ΠΡΟΪ ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 
Print Friendly, PDF & Email