Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί το σχολείο μας να πάρει μέρος σε έρευνα. Η έρευνα εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με:

  • τους διαθέσιμους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους,
  • τη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε δείγμα, που έχει προκύψει μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από το σύνολο των σχολικών μονάδων, ενώ τα στοιχεία, που θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το σχολείο μας έχει επιλεγεί τυχαία και καλείται να συμμετάσχει στη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου όπου στις ομάδες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου.


Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα θα προσκληθείτε να χρησιμοποιήσετε το δομημένο εργαλείο έρευνας μέσα από προσωπική πρόσκληση που θα σας αποσταλεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί από εσάς, καθώς και από αντιπροσωπευτικά δείγματα εκπαιδευτικών να συμπληρώσετε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Στόχος των ερωτηματολογίων είναι να αποτυπωθεί το εύρος χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και να αναδειχθούν οι παράμετροι που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. Για το σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής αριθμός συμμετοχής σχολείων και εκπαιδευτικών.

Είναι σημαντικό στην επιλογή σας να συγκαταλέγονται τόσο οι καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

Όλοι όσοι προτίθενται να συμμετέχουν στην έρευνα θα πρέπει να καταχωρίσουν το ονοματεπώνυμό τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και τον κωδικό του σχολείου, σε σχετική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (αναλυτικές οδηγίες επισυνάπτονται).

Οι πληροφορίες αυτές θα προστατευθούν πλήρως και θα διαγραφούν μετά τη λήξη της έρευνας.

Στη συνέχεια θα αποσταλεί σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχετε δηλώσει, σχετική πρόσκληση για να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια (είτε των Διευθυντών/ντριών, είτε των εκπαιδευτικών). Η πληροφορία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η γλώσσα της έρευνας είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί επισυνάπτονται. Ελπίζουμε στη συνεργασία και στην πολύτιμη συνδρομή σας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για να συμμετέχετε κάντε κλικ εδώ!

Το έγγραφο με τις οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

10/11/2018 – Το ΦΕΚ για την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης... Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4940 τ. Β΄/05-11-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.353.1/24/183985/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών ...
9/11/2018 – Εκπαιδευτικό υλικό για εκδηλώσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία... Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαι...
7/11/2018 – Διαχείριση ύλης για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το 2018-2019... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 51/25-10-2018) σάς γνωρίζουμε ότι για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γε...
7/11/2018 – Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης... Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινή...