Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1752/17-5-2019 η με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17-5- 2019 (ΑΔΑ: ΩΡΨΛ4653ΠΣ-81Τ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων».

Δείτε το έγγραφο με τους συνδέσμους των ΦΕΚ και το χρονοδιάγραμμα επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.:

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email