Αγαπητοί  γονείς – κηδεμόνες και μαθητές/τριες,

σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, σας επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής αίτησης και υποβολής νέας αίτησης στη Β΄ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών στην εφαρμογή e-εγγραφές λόγω αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου (και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020).

Ωστόσο, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, εφόσον είναι ανήλικοι ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν δηλώνοντας την επιθυμία για αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού.

Αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις κατατεθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών, στις 28 Ιουνίου 2019, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων θα υπολογίσουν τις συγκεκριμένες αλλαγές στη δημιουργία τμημάτων στο πληροφοριακό σύστημα myschool, όταν τους δοθεί η δυνατότητα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005): «Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.».

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email