Στο φάκελο μαθητή/τριας για τη Στατιστική της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, σελίδα 28, παρουσιάζεται ένας από τους τρόπους κατασκευής του θηκογράμματος που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία.

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αφενός δεν είναι ο πλέον συνήθης και αφετέρου δεν ταυτίζεται με εκείνον που χρησιμοποιούν λογισμικά στατιστικής και το geogebra.

Προτείνεται λοιπόν η αντικατάσταση της εικόνας και των επόμενων τεσσάρων παραγράφων, όπως στο σχετικό παρόραμα.

Print Friendly, PDF & Email