Δεδομένου ότι δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος στην με αριθμ. πρωτ. 2514/30.01.2019 προκήρυξη της Δ.Δ.Ε Λευκάδας για την πλήρωση της μίας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, ήτοι έως 31-7-2022,

καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν να αποσπαστούν σε θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  στη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση στην ανωτέρω θέση θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31.08.2020 (λήξη τρέχοντος σχολικού έτους). 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται  από Παρασκευή 20-09-2019 έως και Τετάρτη 25-09-2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Print Friendly, PDF & Email