Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ?αριθμ. 29/2016 απόφασή της και σύμφωνα με: 1) το Ν.3852/10 2)Την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04-8-2016 (ΦΕΚ 2646 Β /25-8-2016) η οποία τροποποιεί την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-08(ΦΕΚ 1003/30-5-08 τ. Β ) Περί λειτουργίας κυλικείων Δημόσιων Σχολείων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  δ […]