Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε Λευκάδας οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α?), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α?), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β?/7-12-2015) υπουργικής απόφασης και επιθυμούν, όπως υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δ.Ε Λευκάδας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, 2ου Γυμνασίου Λευκάδας και Μουσικού Σχολείου Λευκάδας έως την Τρίτη 30-8-2016  και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ