Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε Λευκάδας οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α?), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α?), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β?/7-12-2015) […]