Ο παρών Οδηγός απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιλέξουν την εκπόνηση Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο, εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου στα μαθήματα της Ομάδας Β καθώς και στους/στις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να σχεδιάσουν Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου.

Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη «δημιουργικότητα» στο σχολείο και την αξιολόγηση των Σ.Δ.Ε. και Δ.Ε.,

στο δεύτερο γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο και περιλαμβάνονται ενδεικτικά παραδείγματα και…

στο τρίτο μέρος γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης των Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.) στο Λύκειο και προτείνονται ενδεικτικά θέματα.

Στο τέλος του «Οδηγού» περιλαμβάνεται:

α) πίνακας με υπερσυνδέσεις σε συνοπτικές παρουσιάσεις των ανωτέρω τριών τμημάτων του Οδηγού, καθώς επίσης και

β) κατάλογος με ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου ή/και των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών του Γυμνασίου για τα μαθήματα της Ομάδας Β.

Κατεβάστε τον οδηγό του εκπαιδευτικού στον υπολογιστή σας

Print Friendly, PDF & Email