Στο ΦΕΚ 5065 τ.Β΄-13/11/2018 δημοσιεύτηκε απόφαση σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

Δείτε τις αλλαγές:

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 3941).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19.

Print Friendly, PDF & Email