Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 108575/Δ2/04-07-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στον σχηματισμό τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο αριθμός μαθητών μιας σχολικής μονάδας που ενδιαφέρονται για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ικανοποιεί αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Y.A., δύναται να δημιουργηθεί τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή γίνεται συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά των δύο ομάδων Προσανατολισμού.

Δείτε τις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους και ΦΕΚ.

Δείτε τη νέα διευκρίνηση


Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70). Εφόσον αθροιστικά ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα κοινά τμήματα Ομάδων Προσανατολισμού γίνεται συνδιδασκαλία σε όλα τα μαθήματα.

Print Friendly, PDF & Email