Σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ (τ.A’ 167/30.10.2019) με τις αλλαγές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στη σελίδα 99 (4781), στην παράγραφο 5, αναφέρεται:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ..

Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Άρα μόνο για φέτος (τη φετινή Γ΄ Λυκείου) δε θα μετρήσει καθόλου το Απολυτήριο, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια.

Το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email