Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται αναφορικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών/τριών από ξένα σχολεία που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθώς και σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την αξιολόγηση, για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν στο Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις του αρ.15 του Π.Δ. 126/2016 (Α’211), για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν σε Ημερήσιο ή Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύουν οι διατάξεις του αρ.114 του ν.4610/2019 (Α’70),ενώ για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ ισχύουν οι διατάξεις του αρ.137 του ανωτέρω νόμου.

Αναφορικά με τις απουσίες αλλοδαπών μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας ισχύουν οι διατάξεις του αρ.23 της με αρ.πρωτ.79942/ΓΔ4/21-05-201 Υ.Α  (Β’2005). Ειδικότερα, για τους αλλοδαπούς μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αυτές ορίζονται με την με αρ.πρωτ.169735/ΓΔ4 /10-10-2017 Υ.Α. (Β’3727), και δεδομένης της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που διέπουν την εκπαίδευσή τους, απουσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, δεν θα προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.6 της ανωτέρω Υ.Α.: «Σε περίπτωση που σε όμορες σχολικές μονάδες υπάρχουν μαθητές που έχουν ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ, μπορούν να μετεγγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους, των Διευθυντών των σχολείων και των οικείων Σχολικών Συμβούλων και με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί ήδη Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ παρακολουθούν και μαθήματα της κανονικής τάξης στην οποία είναι εγγεγραμμένοι/ες, προκειμένου να συμπληρωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης Γυμνασίου/ΓΕΛ /ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email