Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3971, τ.Β΄(17-9-2020) τα Προγράμματα Σπουδών σε Γυμνάσιο και Λύκειο για το μάθημα της Ιστορίας, καθορίζονται ως εξής:

α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 303).

β) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β’ 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 203535/Δ2/23-12-2019 (Β΄ 4906) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υπό στοιχεία 35844/Δ2/07-03-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου» (Β’ 959), καταργείται.

Η υπό στοιχεία 80347/Δ2/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (Β’ 2020), καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email