Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 47/01-10-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο βασίζεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ξγ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ 2871/Β /09-09-2016), στα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και σε άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ξγ, η γλωσσική ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης (π.χ. τα γραμματικά και λεξιλογικά στοιχεία) οργανώνεται και προσδιορίζεται βάσει επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Για τον λόγο αυτό στο ΕΠΣ-ξγ περιλαμβάνονται γενικοί και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ξγ), ως Πρόγραμμα Σπουδών και όχι Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσδιορίζει τους γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι και το επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας). Σε αυτό το πλαίσιο, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

(α) να σχεδιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματός του/της για την κάθε τάξη, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του/της,

(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών

(γ) να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/

Το έγγραφο

Οι Οδηγίες του ΙΕΠ

Print Friendly, PDF & Email