Σας ενημερώνουμε σχετικά με συμπλήρωση της υπό στοιχεία 203503/Δ2/23-12-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου» (Β ́4902).

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 4844 τ.Β΄(4-11-2020) προστέθηκε το εξής:

Η υπό στοιχεία 203503/Δ2/23-12-2019 υπουργική απόφαση (Β΄4902) με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» συμπληρώνεται ως εξής:

Στη δεύτερη στήλη της σελίδας 55983 του ανωτέρω ΦΕΚ, μετά την περίπτωση «στ) άλλες επιρρηματικές σχέσεις (ποσό, αναφορά, κ.λπ.)» της παρ. «3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα», προστίθεται η φράση «-να γνωρίζουν τον πλάγιο λόγο».

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε τη συμπλήρωση στο νέο ΦΕΚ

Δείτε το ΦΕΚ με όλα τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ Λυκείου


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email