Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5158 τ.Β΄(21-11-2021) δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις:

1.Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

και…

2.Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα.


Σημαντικό!!! Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Με όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.


Δείτε το νέο ΦΕΚ με τις αλλαγές-προσθήκες

Δείτε το αρχικό ΦΕΚ


***Για συνεχή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, επισκεφτείτε το σχετικό κόμβο στη σελίδα μας.

Print Friendly, PDF & Email