Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1519 τ. Β΄/7-3-2024 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία
Φ.253/19033/Α5/2024 Υπουργική Απόφαση με θέμα « Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) καθώς και η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.», που θα εφαρμοστούν από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 και εφεξής.
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ και
συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> Εξετάσεις -> Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα ->Ανακοινώσεις

(μπορείτε να δείτε το link εδώ: https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousikatmimata/anakoinoseis ), για την ενημέρωση των υποψηφίων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Μπορείτε να δείτε το επίσημο  έγγραφο όπως στάλθηκε πατόντας τον σύνδεσμο: ΕΞΕ – 27354 – 2024 – Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email