Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1538).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 5021/13-03-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το με αριθμ. πρωτ. 5138/11-03-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το με αριθμ. πρωτ. 2585/11-03-2024, έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το με αριθμ. πρωτ. 2541/11-03 2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το με αριθμ. πρωτ. Φ.26/1579/11-03-2024, έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, και το με αριθμ. πρωτ. 2013/11-03-2024, έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

Αποφασίζουμε:
Ορίζουμε κατά ειδικό μάθημα τα παρακάτω Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024 και κατανέμουμε τους υποψηφίους για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως:

Ανοίξτε το επίσημο έγγραφο που ακολουθει

Εξεταστικα Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

 

Print Friendly, PDF & Email