Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ (www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.
Μέσω του ΠΣΔ, το Υπουργείο Παιδείας παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών.
Το ΠΣΔ είναι ο επίσημος και αποκλειστικός πάροχος δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών για τις μονάδες (σχολικές/διοικητικές) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επειδή πιστοποιεί κατά τρόπο πλήρη όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό προσωπικό).
Με την παρούσα εγκύκλιο ενοποιούνται οι διαδικασίες εγγραφής και παροχής λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες ΠΣΔ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το σχολείο στο οποίο υπηρετούν να είναι εγγεγραμμένο στο ΠΣΔ και να διαθέτει λογαριασμό σχολικής μονάδας.
Η παροχή των λογαριασμών ΠΣΔ στους εκπαιδευτικούς γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Ηλεκτρονική Εγγραφή:

Βήμα Α: Καταχώρηση από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό των στοιχείων του στη σελίδα https://register.sch.gr/teachers (ισοδύναμα από σχετικό σύνδεσμο στην αρχική σελίδα ΠΣΔ www.sch.gr ), και

Βήμα Β: Επικύρωση της καταχώρησης από τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου στο ΠΣΔ, αν χρειάζεται.

2. Έντυπη Εγγραφή:

Βήμα Α: Ανάκτηση, συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αίτησης που υπάρχει στο http://www.sch.gr/teachers.

Βήμα Β: Επικύρωση της αίτησης από τη σχολική /διοικητική μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος και αποστολή με Fax στο ΠΣΔ στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο http://www.sch.gr/helpdesk.

Α. Εγγραφή των εκπαιδευτικών
Η εγγραφή των εκπαιδευτικών βασίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο εγγραφόμενος χρήστης είναι πραγματικά εκπαιδευτικός. Για το σκοπό αυτό ζητούνται μια σειρά από στοιχεία για την πιστοποίησή του και έλεγχος των στοιχείων αυτών.
Η εγγραφή του εκπαιδευτικού γίνεται σε τρία απλά βήματα:
1. Καταχώρηση και έλεγχος στοιχείων εκπαιδευτικού.
2. Επιλογή σχολείου ή διοικητικής μονάδας.
3. Επιλογή επιθυμητού ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password).
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων ακολουθεί η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού, είτε αυτόματα από το σύστημα είτε από τη σχολική/διοικητική μονάδα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο εκπαιδευτικός πιστοποιείται επιτυχώς με τα στοιχεία που έχει δώσει. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός που δημιουργείται είναι ενεργός και ο εκπαιδευτικός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άμεσα.
2. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να πιστοποιήσει τον εκπαιδευτικό με βάση τα στοιχεία εγγραφής του, τότε: Ο λογαριασμός δημιουργείται, αλλά τίθεται σε κατάσταση «Αναμονής Έγκρισης». Ο λογαριασμός μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από το σχολείο είτε από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών ΠΣΔ. Το σύστημα αποστέλλει κατάλληλο μήνυμα στη σχολική/διοικητική μονάδα με σύνδεσμο και οδηγίες για την επικύρωση της εγγραφής του εκπαιδευτικού. Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκτυπώσει την σχετική αίτηση/βεβαίωση την οποία να προσυπογράψει το σχολείο και να την αποστείλει με Fax σε αριθμό που δίνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών ΠΣΔ η οποία επικυρώνει την εγγραφή.

Β. Επικύρωση της εγγραφής από το σχολείο / διοικητική μονάδα
Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα του σχολείου ή της διοικητικής μονάδας που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός να επικυρώσει τις εκκρεμείς εγγραφές εκπαιδευτικών του που βρίσκονται σε «Αναμονή Έγκρισης». Συγκεκριμένα: Η σχολική / διοικητική μονάδα λαμβάνει ειδοποίηση στο επίσημο e-mail της με σύνδεσμο που οδηγεί στο διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers/admin. Εκεί μπορεί να επικυρώσει τις εγγραφές των εκπαιδευτικών που πράγματι είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου, και να απορρίψει τα αιτήματα όσων δεν είναι εκπαιδευτικοί.
Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει ανάγκη αποστολής έντυπης αίτησης fax με υπογραφή του σχολείου στο ΠΣΔ και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών είναι άμεση. Οι λογαριασμοί που είναι σε αναμονή διαγράφονται μετά από 15 μέρες από την υποβολή του αιτήματος αν δεν υπάρξει έγκρισή τους. Αν ο εκπαιδευτικός έχει δώσει e-mail που πιθανά διαθέτει σε άλλον πάροχο, θα υπάρξει ενημέρωση του εκπαιδευτικού σ? αυτό για την επικύρωση του λογαριασμού του.

Γ. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών:
Συνιστούμε και θεωρούμε υποχρέωση των εκπαιδευτικών να παρακολουθούν τακτικά το e-mail τους στο ΠΣΔ. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν καθημερινά μέσω των υπηρεσιακών λιστών αλληλογραφία, εγκυκλίους και ενημερωτικό υλικό σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία, το θεσμικό πλαίσιο, τις δράσεις, γεγονότα και εκδηλώσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και επομένως τους ενδιαφέρουν. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν άμεση πρόσβαση και ενημέρωση αν είναι ενεργοί χρήστες του ΠΣΔ και παρακολουθούν συστηματικά την αλληλογραφία τους σ? αυτό.
Επιπρόσθετα, τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν τις ομάδες αλληλογραφίας για επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς τους και μεταξύ των εκπαιδευτικών του.

Δ. Επιλογή σχολείου ή σχολείων που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και ρύθμιση προσωπικών στοιχείων
Το ΠΣΔ αλλά και άλλοι φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ, παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την ορθή επιλογή του σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ομάδες αλληλογραφίας του σχολείου, η ηλεκτρονική τάξη, η πύλη του ΠΣΔ, κλπ.
Η επιλογή σχολείου και η ρύθμιση προσωπικών στοιχείων μπορεί να γίνει στο www.sch.gr μετά από σύνδεση, στην επιλογή «mysch», στον Πίνακα Ελέγχου. Εκεί υπάρχουν οι σύνδεσμοι-εικονίδια «Προσωπικά στοιχεία», «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης», και «Επιλογή σχολείων που υπηρετείτε», όπου μπορείτε να ορίσετε το/τα σχολείο/α που υπηρετείτε.
Ο ορισμός των ορθών στοιχείων επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στο ΠΣΔ να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για θέματα που αφορούν στον ιστότοπό σας, στο e-mail σας, στο ιστολόγιο σας και σε άλλα θέματα. Σημαντικό επίσης είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λειτουργία «ξέχασα τον κωδικό μου» όταν θα την χρειαστείτε.

E. Ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης
Η ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης για τους εκπαιδευτικούς που δεν τον έχουν, προσφέρεται στο www.sch.gr/password με τους ακόλουθους τρόπους: Με στιγμιαίο μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο του εκπαιδευτικού (εφόσον έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους). Με e-mail σε εξωτερικό e-mail (εφόσον έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους). Αποστολή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) απλής αίτησης με στοιχεία πιστοποίησης του εκπαιδευτικού που αιτείται την ανάκτηση.
Στον ιστότοπο http://www.sch.gr/services υπάρχει πλήρης κατάλογος και σύνδεσμοι προς τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες, σύνδεσμοι με ενημερωτικό υλικό, οδηγίες και όροι χρήσης.
Η χρήση όλων των υπηρεσιών του ΠΣΔ είναι απολύτως ασφαλής και καλύπτεται από κώδικα δεοντολογίας και Κανονισμό Χρήσης, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι χρήστες του.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά : 801.11.801.81 (αστική χρέωση).

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: βλ. στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα: http://www.sch.gr/helpdesk

κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 9:00 μέχρι 17:00.

Print Friendly, PDF & Email