Η υπηρεσία maps.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού δημοσιεύει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας σε γεωγραφικό υπόβαθρο Google Maps.

Υπηρεσία “Χάρτης Σχολικών Μονάδων” (ΠΣΔ)

Τα δεδομένα των Σχολικών Μονάδων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικά δεδομένα κ.α.) αντλούνται περιοδικά διαμέσω του Κεντρικού Μητρώου Μονάδων ΠΣΔ (https://mm.sch.gr/) από το πληροφοριακό σύστημα myschool (https://myschool.sch.gr/) στο οποίο υποχρεούται η εκάστοτε σχολική μονάδα να το ενημερώνει μετά από κάθε τροποποίηση στοιχείων.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με:

α) τα παρεχόμενα Γεωγραφικά Δεδομένα και τις Οδηγίες Πρόσβασης που παρέχονται από την Υπηρεσία Google Maps καθώς και με

β) τα δεδομένα της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας τα οποία και αποτελούν ευθύνη της να τα ενημερώνει στο σύστημα myschool.

Επειδή ο στόχος μας είναι να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία παρακαλούμε σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος (είτε γεωγραφικής θέσης είτε λοιπών στοιχείων) να γίνεται σχετική επισήμανση προς τη σχολική μονάδα ώστε να προβεί στη διόρθωση του στο σύστημα myschool.

Υλοποίηση: Γεωργόπουλος Νίκος, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Print Friendly, PDF & Email