Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής/Χημείας και των Αγγλικών ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις ανάγκες των ωφελούμενων μαθητών/τριών.

Το δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα του πρωινού προγράμματος της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια και υποβάλλεται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. του Σ.Κ.Α.Ε. στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα. Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υποβάλλει στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. της οικείας Δ.Δ.Ε..

Παρακαλούνται οι Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να αποστείλουν άμεσα τα συνημμένα κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους ώστε να συμπληρωθούν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και να υποβληθούν στους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. μέχρι τις 10-03-2019, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων καθώς και μέχρι τα τέλη Μαΐου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των τελικών απολογιστικών εκθέσεων.

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών

Print Friendly, PDF & Email