Για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, το οποίο καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση του διδακτικού χρόνου για τις προτεινόμενες δραστηριότητες όπως αναφέρονται στην ενότητα διδακτέα ύλη στην κάθε τάξη. Η τεχνολογική εκπαίδευση στο γυμνάσιο έχει κύριο σκοπό την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με το τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον τους που επηρεάζει κάθε διάσταση της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανεξάρτητα από μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές. Ο πολίτης για να λειτουργήσει στη σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες.

Δείτε το παράρτημα του ΙΕΠ, με την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας για την Τεχνολογία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το έγγραφο


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email