Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3970 τ.Β΄(17/9/2020) δημοσιεύτηκαν:

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, και..

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

Σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία…

Η διδασκαλία της Βιολογίας σκοπεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργούνται συνθήκες μάθησης, οι οποίες να ευνοούν:

  • Την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Την ανακάλυψη της γνώσης μέσω διερευνητικών διαδικασιών.
  • Τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.
  • Τη συζήτηση και τον διάλογο.
  • Τη συμμετοχή σε ομάδες και τη συνεργασία.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση του πειράματος, καθώς στο μάθημα της Βιολογίας οι οργανισμοί εξετάζονται σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. κύτταρα, ιστοί, οργανισμοί, πληθυσμοί, βιοκοινότητες), τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη των τελικών αποτελεσμάτων.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να κατανοήσουν τον συγκεκριμένο τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων των βιολογικών πειραμάτων διερευνώντας κάθε φορά τα αίτια που οδηγούν σε αυτά.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email