Στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 155689/ΓΔ4/14-11-2020 (Β΄ 5044) κοινής Απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) όμοιά της σχετικά με τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα».

Βάσει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες από οποιονδήποτε φορέα, πρόγραμμα, δωρεά, κ.ά., θα πρέπει να διατίθενται στους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας με δανεισμό, κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με κριτήρια, όπως σαφώς αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Η απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

Δείτε την οδηγία

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες με απαντήσεις σε ερωτήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Print Friendly, PDF & Email